Gå till innehåll
Svenska Tyngdlyftningsförbundet
Svenska Tyngdlyftningsförbundet

Komittéer

Svenska Tyngdlyftningsförbundet har flera olika kommittéer som jobbar med olika specifika frågor.

Kommittéerna är underställda generalsekreteraren (GS) och ska aven fungera som samrådsorgan till styrelsen och GS i berörda ärenden. Kommittéerna, vars ordförande utses av styrelsen på det konstituerande styrelsemötet, ska bestå̊ av ett lämpligt antal personer som anses tillföra kommittén något.

Internationell representation


Förbundet finns representerat i flera internationella förbund. Det ger möjlighet till att vara med och påverka utvecklingen av tyngdlyftningssporten i olika frågor.


EU Weightlifting Confederation (EUWC) Länk till annan webbplats.

EUWC Technical & Scientific Committee Member
Patrik Helgesson

073-352 05 22


Nordiska Tyngdlyftningsförbundet (NWF) Länk till annan webbplats.

NWF Ledamot
Patrik Helgesson

073-352 05 22


Atletkommittén (AK)


AK ansvarar för att ta fram förslag, ur ett atletperspektiv, som ska utveckla svensk tyngdlyftning. Vid verksamhetsårets slut ska AK lämna en fyllig rapport för sin verksamhet som ett underlag till STF:s verksamhetsberättelse.

Ansvarsområden:

 • Ta fram konstruktiva och genomarbetade förslag till GS/styrelsen för att utveckla svensk tyngdlyftning.
 • Fungera som experter i eventuella konkreta frågeställningar från styrelsen, andra kommittéer eller GS.
 • Arbeta för att lyftare engagerar sig i den egna föreningens styrelsearbete, styrelsearbete i distriktet, och/eller i förbundets styrelser och kommittéer.

Medlemmar: Paula Junhov Rindberg (ordförande) - 076-783 06 88,
Klas Ekberg, Alexander Öhgren, Mimmi Liwendahl, xxxx

Domarkommittén (DK)


DK ansvarar för frågor som berör domarverksamheten. Vid verksamhetsårets slut ska DK lämna en fyllig rapport för sin verksamhet som ett underlag till STF:s verksamhetsberättelse.

Ansvarsområden:

 • Administration och information gällande domarfrågor, reglementen och riktlinjer.
 • STF:s experter gällande regler.
 • Tillsammans med distrikten ansvara för och genomföra utbildningar för nya och befintliga domare.
 • Förslag på domare till internationella mästerskap.

DK beslutar om:

 • Utse tävlingsledare och domare till samtliga SM-tävlingar.
 • Examination till förbundsdomare samt internationella domare kategori 2 och 1.

Medlemmar: Elisabeth Hagman (ordförande),
Linus Röhler, Lars Nilsson, Magnus Lindqvist (domaradministratör) - 073-669 08 80.

Andreas Andrén ordförande i marknadskommittén.

Marknadskommittén (MK)


Marknadskommittén arbetar med att ta fram förslag av sponsorer som ekonomiskt kan gynna STF.

Ansvarsområden:

 • Ta fram en sponsringsstruktur/matris att framledes strategiskt jobba efter.
 • Aktivt arbeta med att kontakta potentiella sponsorer med målet att signera sponsringsavtal med dessa.
 • Säkerställa att sponsorernas verksamhet och varumärke stämmer överens med STF:s varumärke och värdegrund.

Medlemmar: Andreas Andrén (ordförande),
Joakim Eriksson, Helene Johage, Sebastian Nurmi.

Tävlingskommittén (TK)


TK ansvarar för det nationella tävlandet. Vid verksamhetsårets slut ska TK lämna en fyllig rapport för sin verksamhet som ett underlag till STF:s verksamhetsberättelse.

Ansvarsområden:

 • Ska årligen efter avslutad serieverksamhet gå igenom och uppdatera serie- och tävlingsbestämmelser. TK konsulterar domarkommittén i detta arbete. Vid större förändringar lämnas förslag till GS för att ta vidare för beslut.
 • Ta fram riktlinjer vid oförutsedda händelser (exempelvis pandemin).
 • Senast 31 september varje år ta fram förslag på tävlingskalender för nästa års serie- och nationella tävlingsverksamhet och lämna till GS. Hänsyn ska tas till den internationella tävlingsverksamheten.
 • Senast 1 december varje år ta fram inbjudan och utskick inför kommande års serier.
 • Ansvara för seriernas genomförande inklusive kontrollräkning av serieresultat.
 • Bereda och besluta i fråga om eventuella protester som rör serieverksamheten.
 • Bereda gällande arrangörer till SM-tävlingar.
 • Ansvara för innehåll och genomförande av funktionärsutbildning.

Medlemmar: Emma Engdahl (ordförande) - 073-775 04 62,
Peter Norgren, Håkan Johanson, Gabriel Abrahamsson.

Veteranverksamhet


Deltagande på de internationella veterantävlingarna sköts av vår Masters-ansvarige, Jan Hinrichsen. Veteranverksamheten består också av den motionsverksamhet som handlar om träning för äldre, 65+.

Ansvarig: Thomas Norlander - 070-471 62 50,
Jan Hinrichsen (masters) - 070-895 14 98.

Svensk Tyngdlyftning Vill (Strategi 2025)


Idrottsrörelsen håller på att förändras. Specialidrottsförbunden har enats om en gemensam vision för framtiden och hela tiden får vi höra om föreningar och förbund som tar nya spännande initiativ. Läs mer på: https://www.strategi2025.se Länk till annan webbplats.
Som en del av detta startade Svenska Tyngdlyftningsförbundet, i och med framtidskonferensen den 24 april 2021, ett arbete för att tydliggöra svensk tyngdlyftnings vision, mål och riktlinjer. Arbetet ska bilda en gemensam strategi för svensk tyngdlyftning som samlas på ett och samma ställe, arbetsnamnet för detta är Svensk Tyngdlyftning Vill. Detta ska i sin tur leda till attta fram hur svensk tyngdlyftning ska arbeta gemensamt framöver och följas av aktiviteter.

Medlemmar: Patrik Helgesson (ordförande) - 073-352 05 22, Sebastian Nurmi

Jämställdhetsansvarig


2025 har vi en jämställd idrott. Idrottsrörelsen ser en jämställd verksamhet som en förutsättning för, och ett tecken på, en framgångsrik idrott. Män och kvinnor har samma makt att forma idrotten och sitt deltagande i idrottsrörelsen. Möjligheterna är lika för alla oavsett kön, att utöva och leda idrott. Alla som vill, oavsett kön, ska få vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet.

Idrotten utformar verksamheten så att den ger alla som deltar en trygg gemenskap. Män och kvinnor har lika stort inflytande i beslutande och rådgivande organ. Arbetsformer och fördelning av uppdrag utformas så att män och kvinnor har lika stora möjligheter att medverka. Idrottsrörelsen tillämpar jämställdhetsintegrering i sin verksamhet.

Ansvarig: Helene Johage, 070-241 11 42

Disciplinkommittén


Disciplinkommittén arbetar med olika fall av disciplinära frågor som hänskjutits till Svenska Tyngdlyftningsförbundet från föreningar, distriktsförbund eller enskilda medlemmar. Men även disciplinära frågor som hänskjutits till dem från förbundets styrelse. Med disciplinära frågor avses frågor som behandlas i 14 kapitlet i Riksidrottsförbundets stadgar.

Medlemmar: Joakim Eriksson (ordförande) - 070-317 05 56
Patrik Helgesson, Helene Johage, Elisabeth Hagman, Emma Engdahl, Thomas Norlander, Andreas Andrén.

Publicerad: 2022-12-20

Senast uppdaterad: 2023-03-07

Författare: Alexandra Haag

Sponsorer

Besöksadress

Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Postadress

Box 110 16
100 61 Stockholm

Kontakta oss

+4686996330
office@tyngdlyftning.org

Leveransadress

Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm