Gå till innehåll
Svenska Tyngdlyftningsförbundet
Svenska Tyngdlyftningsförbundet

Valberedningen

Medlemmar


Emma Engdahl - 073-775 04 62
Kjell-Åke Johansson - 070-654 60 80
Lotta Corneliusson - 070-206 44 01

Förslag till valberedningen på kandidater till styrelsen:
valberedning@tyngdlyftning.org

Från stadgarna:

3 Kap VALBEREDNINGEN

1 § Sammansättning m.m.

Valberedningen, väljs av förbundsmötet, och utgörs av ordförande och 2 övriga ledamöter. Könsfördelningen bland övriga ledamöter ska vara 50/50.

Valberedningen utser bland sina ledamöter vice ordförande. Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer.

2 § Åligganden

Valberedningen skall senast den 1 oktober året före förbundsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid förbundsmötets slut, om de vill kandidera för nästkommande mandatperiod.

Senast den 1 december året före förbundsmötet skall valberedningen meddela röstberättigade organisationer vilka som står i tur att avgå och namnen på dem som har avböjt återval.

Senast 4 veckor före förbundsmötet skall valberedningen skriftligen delge röstberättigade organisationer sitt förslag beträffande varje val enligt 2 kap. 5 § 11-13 punkterna samt meddela namnen på de kandidater i övrigt som föreslagits till valberedningen.

Till förbundsmötet skall valberedningen även föreslå mötets ordförande, protokollförare samt styrelsearvode för kommande år.

Den som ingår i valberedningen får inte obehörigen yppa vad han i denna egenskap fått kännedom om.

Valberedningens beslut skall protokollföras och efter förbundsmötet skall protokollet överlämnas till förbundsstyrelsen.

3 § Förslagsrätt till valberedningen samt nominering vid förbundsmötet

Föreningar och SDF får 1 mars före förbundsmötet till valberedningen avge förslag på personer för valen enligt 2 kap. 5 § 11-13 punkterna.

Innan kandidatnomineringen börjar vid förbundsmötet, skall valberedningen meddela sitt förslag beträffande varje val som skall förekomma enligt 2 kap. 5 § 11-13 punkterna. Kandidatnomineringen är fri vilket innebär att ombud äger rätt att nominera personer utöver dem som föreslagits till valberedningen. Den som vid mötet föreslår kandidat, som inte är närvarande vid mötet, bör försäkra sig om att personen är villig att åta sig uppdraget.

Publicerad: 2022-12-21

Senast uppdaterad: 2024-05-14

Sponsorer

Besöksadress

Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Postadress

Box 110 16
100 61 Stockholm

Kontakta oss

+4686996330
office@tyngdlyftning.org

Leveransadress

Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev!


Obligatorisk Ogiltig e-postadress Max 400 tecken