Gå till innehåll
Svenska Tyngdlyftningsförbundet
Svenska Tyngdlyftningsförbundet

Nya utbildningar

Svenska Tyngdlyftningsförbundet är just nu mitt uppe i ett stort projekt för att omstrukturera våra utbildningar.

Under 2020 och 2021 gjordes en nulägesanalys av Svenska Tyngdlyftningsförbundet där vi konstaterade att det saknas en röd tråd inom svensk tyngdlyftnings utbildningsverksamhet.

Därför startades ett projekt som finansieras av intäkter från befintlig utbildningsverksamhet samt återstartsstöd.

Syfte

Syftet med projektet är att i enlighet med våra styrande dokument, skapa en utvecklingsmodell och tillhörande utbildningsutbud som utvecklar våra medlemmar utefter deras egna ambitionsnivå.

Utbildningsgrenen av Svensk tyngdlyftning ska få en tydlig koppling till resten av verksamhet, och en röd tråd så att utbildning och utveckling sker enligt samma principer, och på samma sätt, oavsett vart i landet, eller vilken del av organisationen som leder utvecklingen och utbildningarna.

Mål

  • Ta fram en ny utvecklingsmodell
  • Ta fram ett nytt utbildningsutbud
  • Skapa guide för användande av utvecklingsmodellen
  • Skapa och lansera utbildningar
  • Strukturera förvaltning och driften av utbildningarna

Effekter

Ett ökat antal utbildade och aktiva lyftare, tränare, domare och funktionärer.

Styrning av projektet

Den nya modellen ska ta grund i våra styrande dokument och tyngdlyftningssveriges åsikter. De styrande dokument som vi utgår från i detta arbete är våra och RF:s stadgar, inlämnade förbunds- och elitutvecklingsplaner samt strategi 2025.

Utvecklingsmodell

Utvecklingsmodellen ska ge tyngdlyftningssverige vägledning av vad svensk tyngdlyftning för för och ser ut och ska användas som grund för vårt utbildningsutbud och vårt arbete med utveckling av såväl elitidrottare som breddidrott och barn/ungdomsidrott.

Utbildningsutbud

Syftet med det nya utbildningsutbudet är att höja kompetensen hos våra medlemmar och skapa idrottsmiljöer som är trygga och framgångsrika. Det som lärs ut på utbildningarna ska vara korrekt och informativt, samtidigt som det ska vara användbart och applicerbart i den dagliga verksamheten i föreningarna.

Lyftarutbildingar

Vår utvecklingsstege för lyftare syftar till att stötta idrottaren på sin väg genom ett livslångt idrottande, oavsett om hen tar vägen förbi en elitsatsning eller inte. Vi vill ge våra lyftare möjlighet att forma sig själva som idrottare och individer genom vår sport med hjälp av fysiska och mentala utmaningar i form av träning, tävling och gemenskap. Utbildningarna ger lyftaren verktygen att forma sin egen träning, ta sig an utmaningar och få en djupare förståelse kring sin egen utveckling. Utöver ökad kunskap kring sitt eget idrottande ser vi även att detta kan vara ett bra sätt för lyftare att “hitta” till sitt tränarskap, och vilja vidareutbilda sig till tränare.

Tränarutbildningar

Våra tränarutbildningar ska generera tränare med god kunskap om tyngdlyftning som idrott och träningsform, samtidigt som de är goda ledare för såväl individer som samhälle. Alla tyngdlyftningstränare ska vara goda representanter för vårt förbund och vår idrott samt spegla de värderingar som idrotten står för, samtidigt som de kan utveckla våra lyftare både tekniskt, fysiskt och mentalt. Utbildningarna har som syfte att ge tränaren de verktyg som hen behöver för att lära, planera, leda och utveckla tyngdlyftning på egen hand samt tillsammans med resten av tyngdlyftnings-sverige. Utbildningar erbjuds på flertalet olika nivåer, för att ge våra tränare möjlighet att utvecklas som tränare, detta gör att de som vill och har möjlighet kan ta sig an svårare utmaningar och uppdrag, som tränare för individuella lyftare, klubbar eller nationella grupper och landslag.

Domar- och funktionärsutbildningar

Utbildningarna för våra domare och funktionärer har en viktig roll i att skapa och bibehålla en accepterande och stöttande miljö i tävlingssammanhang. Vi lägger stort värde i att våra domare och funktionärer delar de värderingar som vi som förbund, och idrotten i stort står för. Utbildningarna ger även våra funktionärer och domare djupare kunskap kring hur idrotten bedrivs i tävlingssammanhang och uppdateras regelbundet med nya regler och bestämmelser från IWF och EWF. Domarrollen är spännande, och utmanade, och vi vill stötta de domare som vill ta sig viadare till högre nivåer genom att skapa en stabil grund och ge dem verktyg att utvecklas i sin roll.

Vår syn på lärande

Vår idrott är full av nyfikna individer, som hela tiden vill lära sig mer och fördjupa sin kunskap i ämnet tyngdlyftning. Vi som förbund behöver därför se till att vi kan finnas där, som en pålitlig källa för information. Vi ser det som vårt uppdrag att skapa många lärandetillfällen för våra medlemmar, genom att på olika sätt erbjuda ny och fördjupad kunskap till dem. Vi vill ge möjlighet för de som vill utvecklas inom tyngdlyftning att göra det, både kortsiktigt och långsiktigt.

Eftersom vår verksamhet både har formella och informella lärandetillfällen, som båda är viktiga för vår framgång och utveckling, vill vi säkerställa att de så gott det går följer vår utvecklingsmodell. De formella lärandetillfällena sker i form av förbundets egna utbildningar, informationsmedia, träningar i både föreningars och förbundets regi, workshops och konferenser. Dessa formella tillfällen kallar vi för utbildningstillfällen, och dessa har vi som förbund i mer eller mindre direkt kontroll över. Dessa utbildningstillfällen ska nå alla våra medlemmar, genom att erbjuda kunskap på flera olika nivåer, så att den som är helt ny kan lära sig saker, samtidigt som en erfaren tränare kan gå en utbildning som tar denne vidare i sin utveckling.

De informella lärandetillfällena sker dagligen i form konversationer på plattformen, under uppvärmningen på en tävling eller på olika sociala medier, dessa har vi inte direkt kontroll över, men vi vill, och ser det som vårt uppdrag att bidra med välutbildade tränare, lyftare och andra representanter så att de kan föra den information som vi står för vidare även i informella lärandetillfällen.

Vi tror på tydlighet, upprepning och öppenhet. Vi strävar efter att vara tydliga i vår kommunikation och våra presentationer, vi vet att upprepning och inlärning av olika slag är viktigt för att nå fram till alla, därför försöker vi alltid att knyta an och upprepa den information som vi vill lära ut på olika sätt. Vi vet att människan är komplex, att variationen i vår idrott är stor och att världen utvecklas, forskningen kommer fram till nya slutsatser och att sanningar bara är sanna tills de kan motbevisas. Därför är vi öppna för variation i såväl utförande som åsikter och tillvägagångssätt.

Varje utbildningstillfälle ska ha tydliga mål, som kommuniceras till, och till viss del tas fram tillsammans med de som ska utbildas. Detta för att tydliggöra vad de kan förvänta sig av kursen, och vad som förväntas av dem. På detta sätt kan vi snabbt fånga upp de som under utbildningstillfällets gång inte hänger med, och direkt hjälpa dem på vägen.

Vi vet att olika personer lär sig på olika sätt vid olika tillfällen, därför kommunicerar vi vårt budskap på flera olika sätt, utspritt över utbildningstillfället. Utbildaren kan även upprepa vårt budskap genom att ge feedback till varje närvarande individ, på olika sätt, det gör att vi har möjlighet att stötta varje individ på ett sätt som är fördelaktigt för deras lärande. Det är viktigt att den feedback som ges är konstruktiv, stöttande och samtidigt utmanande. Detta ökar chansen att den aktiva lär sig mer, och får behålla sitt intresse för idrotten. Eftersom det finns mycket att lära inom idrotten så använder vi oss av såväl digitala, som fysiska, utbildningstillfällen. Dessa kompletterar varandra väl och ger oss möjlighet att erbjuda fler utbildningstillfällen, och mer kunskap. Att komplettera en fysisk kurs med digitala medel som hemläxor, uppgifter eller kunskapsprov gör att vi kan förlänga lärandeprocessen och säkerställa att deltagarna lär sig det som förväntas under en kurs.

Varje utbildningstillfälle avslutas med reflektion, både för det egna lärandet, men också genom diskussion och feedback, detta ger oss ytterligare ett tillfälle för repetition, och vi öppnar upp för synpunkter och åsikter.

----


---
Svenska Tyngdlyftningsförbundets Utvecklingsmodell ska ge tyngdlyftningssverige vägledning av vad svensk tyngdlyftning för för och ser ut och ska användas som grund för vårt utbildningsutbud och vårt arbete med utveckling av såväl elitidrottare som breddidrott och barn/ungdomsidrott.

Under våren 2023 att lansera den första av fyra nya tränarutbildningar och senare under våren kommer vi tillsammans med er föreningar att lansera en lyftarkurs.
Svenska Tyngdlyftningsförbundets utbildningsansvarige Elias Hejdenberg berättar i denna video mer om hur det går till och vad du kan se fram emot den närmaste tiden.

Utbildningsutbud

Syftet med det nya utbildningsutbudet är att höja kompetensen hos våra medlemmar och skapa idrottsmiljöer som är trygga och framgångsrika. Det som lärs ut på utbildningarna ska vara korrekt och informativt, samtidigt som det ska vara användbart och applicerbart i den dagliga verksamheten i föreningarna.

Lyftarutbildingar

Vår utvecklingsstege för lyftare syftar till att stötta idrottaren på sin väg genom ett livslångt idrottande, oavsett om hen tar vägen förbi en elitsatsning eller inte. Vi vill ge våra lyftare möjlighet att forma sig själva som idrottare och individer genom vår sport med hjälp av fysiska och mentala utmaningar i form av träning, tävling och gemenskap. Utbildningarna ger lyftaren verktygen att forma sin egen träning, ta sig an utmaningar och få en djupare förståelse kring sin egen utveckling. Utöver ökad kunskap kring sitt eget idrottande ser vi även att detta kan vara ett bra sätt för lyftare att “hitta” till sitt tränarskap, och vilja vidareutbilda sig till tränare.

Tränarutbildningar

Våra tränarutbildningar ska generera tränare med god kunskap om tyngdlyftning som idrott och träningsform, samtidigt som de är goda ledare för såväl individer som samhälle. Alla tyngdlyftningstränare ska vara goda representanter för vårt förbund och vår idrott samt spegla de värderingar som idrotten står för, samtidigt som de kan utveckla våra lyftare både tekniskt, fysiskt och mentalt. Utbildningarna har som syfte att ge tränaren de verktyg som hen behöver för att lära, planera, leda och utveckla tyngdlyftning på egen hand samt tillsammans med resten av tyngdlyftnings-sverige. Utbildningar erbjuds på flertalet olika nivåer, för att ge våra tränare möjlighet att utvecklas som tränare, detta gör att de som vill och har möjlighet kan ta sig an svårare utmaningar och uppdrag, som tränare för individuella lyftare, klubbar eller nationella grupper och landslag.

Vår syn på lärande


Vår idrott är full av nyfikna individer, som hela tiden vill lära sig mer och fördjupa sin kunskap i ämnet tyngdlyftning. Vi som förbund behöver därför se till att vi kan finnas där, som en pålitlig källa för information. Vi ser det som vårt uppdrag att skapa många lärandetillfällen för våra medlemmar, genom att på olika sätt erbjuda ny och fördjupad kunskap till dem. Vi vill ge möjlighet för de som vill utvecklas inom tyngdlyftning att göra det, både kortsiktigt och långsiktigt.

Eftersom vår verksamhet både har formella och informella lärandetillfällen, som båda är viktiga för vår framgång och utveckling, vill vi säkerställa att de så gott det går följer vår utvecklingsmodell. De formella lärandetillfällena sker i form av förbundets egna utbildningar, informationsmedia, träningar i både föreningars och förbundets regi, workshops och konferenser. Dessa formella tillfällen kallar vi för utbildningstillfällen, och dessa har vi som förbund i mer eller mindre direkt kontroll över. Dessa utbildningstillfällen ska nå alla våra medlemmar, genom att erbjuda kunskap på flera olika nivåer, så att den som är helt ny kan lära sig saker, samtidigt som en erfaren tränare kan gå en utbildning som tar denne vidare i sin utveckling.

De informella lärandetillfällena sker dagligen i form konversationer på plattformen, under uppvärmningen på en tävling eller på olika sociala medier, dessa har vi inte direkt kontroll över, men vi vill, och ser det som vårt uppdrag att bidra med välutbildade tränare, lyftare och andra representanter så att de kan föra den information som vi står för vidare även i informella lärandetillfällen.

Vi tror på tydlighet, upprepning och öppenhet. Vi strävar efter att vara tydliga i vår kommunikation och våra presentationer, vi vet att upprepning och inlärning av olika slag är viktigt för att nå fram till alla, därför försöker vi alltid att knyta an och upprepa den information som vi vill lära ut på olika sätt. Vi vet att människan är komplex, att variationen i vår idrott är stor och att världen utvecklas, forskningen kommer fram till nya slutsatser och att sanningar bara är sanna tills de kan motbevisas. Därför är vi öppna för variation i såväl utförande som åsikter och tillvägagångssätt.

Varje utbildningstillfälle ska ha tydliga mål, som kommuniceras till, och till viss del tas fram tillsammans med de som ska utbildas. Detta för att tydliggöra vad de kan förvänta sig av kursen, och vad som förväntas av dem. På detta sätt kan vi snabbt fånga upp de som under utbildningstillfällets gång inte hänger med, och direkt hjälpa dem på vägen.

Vi vet att olika personer lär sig på olika sätt vid olika tillfällen, därför kommunicerar vi vårt budskap på flera olika sätt, utspritt över utbildningstillfället. Utbildaren kan även upprepa vårt budskap genom att ge feedback till varje närvarande individ, på olika sätt, det gör att vi har möjlighet att stötta varje individ på ett sätt som är fördelaktigt för deras lärande. Det är viktigt att den feedback som ges är konstruktiv, stöttande och samtidigt utmanande. Detta ökar chansen att den aktiva lär sig mer, och får behålla sitt intresse för idrotten. Eftersom det finns mycket att lära inom idrotten så använder vi oss av såväl digitala, som fysiska, utbildningstillfällen. Dessa kompletterar varandra väl och ger oss möjlighet att erbjuda fler utbildningstillfällen, och mer kunskap. Att komplettera en fysisk kurs med digitala medel som hemläxor, uppgifter eller kunskapsprov gör att vi kan förlänga lärandeprocessen och säkerställa att deltagarna lär sig det som förväntas under en kurs.

Varje utbildningstillfälle avslutas med reflektion, både för det egna lärandet, men också genom diskussion och feedback, detta ger oss ytterligare ett tillfälle för repetition, och vi öppnar upp för synpunkter och åsikter.Publicerad: 2022-12-20

Senast uppdaterad: 2022-12-21

Sponsorer

Besöksadress

Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Postadress

Box 110 16
100 61 Stockholm

Kontakta oss

+4686996330
office@tyngdlyftning.org

Leveransadress

Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev!


Obligatorisk Ogiltig e-postadress Max 400 tecken