Hoppa till sidans innehåll

Följ sidan "Gästbok"

Fyll i namn och e-postadress nedan för att följa denna sida. Ett e-postmeddelande kommer då att skickas till dig när något nytt publiceras på sidan.

Gästbok


 Skriv ett nytt inlägg i gästboken
1 juni 2020 05:49 av https://searchdave.com/sandz

https://searchdave.com/sandz

반대로 공성전을 다섯 번 이상 실패하게 되면 마왕성과 다크 상인 길드가 위험해진다고 한다. 현재
"물론 다크 상인 길드도 마찬가지겠죠 다크님."
"그야 물론이죠 라엘님."

"나야 뭐, 상관없지만 라엘님께서는……."

<a href="https://searchdave.com/sandz/">샌즈카지노</a>

1 juni 2020 05:47 av https://zentrica.net/cocoin

https://zentrica.net/cocoin

꽤 오랜 시간 계획을 짰더니 상당히 피곤했다. 전쟁이라고 하기엔 간단한 계획이었지만 이것만 짜는 데도 상당히 힘들었다. 아마 전쟁에 대한 경험이 없기 때문일 것이다.

"흐음. 서로 나이도 같은데 편하게 지내지? 둘 다 18살인데."

<a href="https://zentrica.net/cocoin/" target="_blank">코인카지노</a>

1 juni 2020 05:46 av https://zentrica.net/the9

https://zentrica.net/the9

"후우. 결국 이 방법뿐인가?"
"어쩔 수 없어. 르벤 시의 병력에 비해 마왕성의 병력이 크게 열세인 건 당장 어찌할 수가 없으니까. 대신 르벤 시를 함락할 수만 있다면 마왕성은 지금보다 몇 배는 빠르게 성장할 수 있다."

<a href="https://zentrica.net/the9/" target="_blank">더존카지노</a>

1 juni 2020 05:44 av https://zentrica.net/yes

https://zentrica.net/yes

다크 상인 길드의 자금이 공성전 다섯 번이 한계였기 때문이었다. 무리한다면 여섯 번까지 시도할 수 있겠지만 여섯 번째 르벤 시를 함락한다 해도 재정비에 상당히 지장이 생긴다고 한다. 이래저래 다섯 번 안으로 르벤 시를 함락해야 했다.

<a href="https://zentrica.net/yes/" target="_blank">샌즈카지노</a>

1 juni 2020 05:39 av https://zentrica.net/first

https://zentrica.net/first

다크와 라엘은 총 공격을 모두 다섯 번까지 생각하고 있었다. 한두 번의 공성 실패는 당연하게 생각한다고 했다. 르벤 시의 함락이 생각처럼 쉽지 않다는 것을 잘 알기 때문이었다. 한 번 죽으면 그걸로 끝인 NPC와는 달리 시간만 되면 다시 재접속 할 수 있는 플레이어였기에 가능한 방법이었다.

<a href="https://zentrica.net/first/" target="_blank">퍼스트카지노</a>

1 juni 2020 05:38 av https://zentrica.net/theking

https://zentrica.net/theking

군자금을 이용해 용병으로 메운다. 용병들은 공성전에서는 제 힘을 발휘하지 못할 테지만 지금 당장 어디 가서 정예 병력을 만들 수는 없었기에 어쩔 도리가 없었다. 그나마 플레이어 용병들이라면 제 값은 할 수 있을 것이다.

<a href="https://zentrica.net/theking/" target="_blank">더킹카지노</a>

1 juni 2020 05:37 av https://zentrica.net

https://zentrica.net

"좋아. 둘이 그렇게까지 말한 다면 나도 두 팔 걷어붙이고 도와 줘야지."
"쿡. 그래. 우리 셋이서 스피릿츄얼 소울에 하나의 전설을 만들어 보자."
계획은 생각보다 간단했다. 먼저 마왕성의 정예를 주 병력으로 삼고, 모자라는 병력은 다크가 대주는

<a href="https://zentrica.net/" target="_blank">우리카지노</a>

1 juni 2020 05:36 av https://elf-lord.com/thenine

https://elf-lord.com/thenine

그렇게 해서 우리 셋은 르벤 시의 침략 계획을 하나하나 세워나갔다. 라엘이 마법으로 소리가 새어나가지 않게 했기에 염탐의 걱정은 없었다. 루디아라면 들을 수 있겠지만 그 동안 지내본 결과 루디아는 믿을 수 있는 아이였다.

<a href="https://elf-lord.com/thenine/">더존카지노</a>

1 juni 2020 05:31 av https://elf-lord.com/coin

https://elf-lord.com/coin

라엘과 다크가 아닌 다른 사람이 말하는 거라면 나도 미친놈 취급했을 것이다. 아까 전에 라엘에게 말했던 것처럼 최소한 지금 전력의 3배는 더 있어야 그나마 승산이 있을 테니까. 먼 훗날 지금을 돌이켜 보면 라엘과 다크의 만남은 운명이라고 밖에 설명할 수 없었다.

<a href="https://elf-lord.com/coin/">코인카지노</a>

1 juni 2020 05:30 av https://elf-lord.com/sandz

https://elf-lord.com/sandz

荒刀門)에 먼저 가봤어. 하하. 그런데 미친놈 취급하더라. 지금은 절대로 불가능하다나? 물론 힘든 건 나도 인정하지만 그렇다고 불가능하진 않은데. 그러다가 세 번째로 마왕성에 온 거야. 보는 것처럼 라엘님과는 서로 마음이 맞아서 이렇게 이야기를 진행시키고 있고."


<a href="https://elf-lord.com/sandz/">샌즈카지노</a>

 

STF:s förbundsmöte

 

 Aktuella kurser

Eleiko

 Våra projekt


SM-tävlingar 2022

Datum Tävling
14-15 maj Veteran-SM
17-19 juni SM
24-25 sept Ungdoms-SM
12 nov Lag-SM
17-18 dec Junior-SM

 Ufonden

TFFIR_pratbubbla_RGB_webben.png

NTF

 

Postadress:
Svenska Tyngdlyftningsförbundet
Box 110 16
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: +4686996330
E-post: office@tyngdlyftning...

Se all info